КЗО "Навчально-виховне об'єднання № 109" ДМР

 

Відкритий доступ

 

 

 

 

 

 

Ліцензований обсяг осіб - 300.

 

Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти - 286.

 

 

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником. Відповідно до Закону України "Про освіту" (ст.13.п.1) кожна особа має право здобути початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи. Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у державному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти.

 

 

 

Мова (мова) освітнього процесу. Відповідно до Закону України "Про освіту" (ст.7. п.1). Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова. Відповідно до Статуту КЗО "НВО №109" ДМР (п. 1.10) у навчальному закладі визначена українська мова навчання (наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016 р. № 251).

 

Правила прийому до закладу освти. Зарахування  учнів  до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх  -  заяви  батьків  або осіб,  які їх замінюють) або направлень  відповідних  органів  управління  освітою,  а   також свідоцтва  про  народження  (копії), медичної  довідки встановленого зразка,  документа про наявний рівень  освіти  (крім дітей, які вступають до першого класу).

 

Структура та органи управління. Управління   навчальним   закладом   здійснюється   департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника. Безпосереднє керівництво навчальним  закладом  здійснює  його директор. Вищим  органом  громадського  самоврядування навчального закладу є  загальні збори  колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.Загальні збори: обирають раду навчального закладу,  її  голову,  встановлюють термін їх повноважень. У  період між загальними зборами діє рада навчального закладу. Також діє батьківський комітет, як добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час їх навчання у школі. У  школі  створено постійно   діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

 

       Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами. На виконання Закону України "Про освіту" (ст.19) "Освіта осіб з особливими освітніми потребами" та (ст.20) "Інклюзивне навчання" школа надає психолого-педагогічні послуги, як комплексну систему заходів з організації освітнього процесу. До плану розвитку школи включено в майбутньому обладнувати будівлю відповідно до вимог доступності.

 

     Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти. Відповідно до Закону України "Про освіту" (ст.4. п.3). Держава гарантує усім громадянам України та іншим особам, які перебувають в Україні на законних підставах, право на безоплатне здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до стандартів освіти.

 

ПЕРЕЛІК ДОДАТКОВИХ ОСВІТНІХ ТА ІНШИХ ПОСЛУГ.                           КЗО "НВО № 109" ДМР не надає додаткові освітні та інші платні послуги.